Thông tin - Thông báo    
Chi tiết tin

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

Kế hoạch giáo dục môn công nghệ 7
Kế hoạch giáo dụcmôn công nghệ 8
Kế hoạch giáo dục môn công nghệ 9
Kế hoạch giáo dục môn Hoá học 8
Kế hoạch giáo dục môn Hoá học 9
Kế hoạch Khoa học Tự nhiên 7
Kế hoạch sinh 8
Kế hoạch sinh 9
Kế hoạch giáo dục Tin 6
Kế hoạch giáo dục Tin 7
Kế hoạch giáo dục Tin 8
Kế hoạch giáo dục Tin 9
Kế hoạch giáo dục Toán 6
Kế hoạch giáo dục Toán 7
Kế hoạch giáo dục Toán 8
Kế hoạch giáo dục Toán 9
Kế hoạch giáo dục thể chất 6
Kế hoạch giáo dục thể chất 7
Kế hoạch thể dục 8
Kế hoạch thể dục 9
Kế hoạch giáo dục Vật lí 8
Kế hoạch giáo dục Vật lí 9

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

Kế hoạch giáo dục Công nghệ 6
Kế hoạch giáo dục Công nghệ 7
Kế hoạch giáo dục Công nghệ 8
Kế hoạch giáo dục Công nghệ 9
Kế hoạch giáo dục Hoá học 8
Kế hoạch giáo dục Hoá học 9
Kế hoạch giáo dục KHTN 6
Kế hoạch giáo dục KHTN 7
Kế hoạch Hoạt động trãi nghiệm 7
Kế hoạch giáo dục Sinh học 8
Kế hoạch giáo dục Sinh học 9
Kế hoạch giáo dục Tin học 6
Kế hoạch giáo dục Tin học 7
Kế hoạch giáo dục Tin học 8
Kế hoạch giáo dục Tin học 9

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ LINH - NAM TRÀ MY
Địa chỉ: Trà Linh - Nam Trà My - Quảng Nam
Phát triển bới Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam