Thông tin - Thông báoTÀI NGUYÊN ĐIỆN TỬ
    
Chi tiết tin

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

Kế hoạch giáo dục môn công nghệ 7
Kế hoạch giáo dụcmôn công nghệ 8
Kế hoạch giáo dục môn công nghệ 9
Kế hoạch giáo dục môn Hoá học 8
Kế hoạch giáo dục môn Hoá học 9
Kế hoạch Khoa học Tự nhiên 7
Kế hoạch sinh 8
Kế hoạch sinh 9
Kế hoạch giáo dục Tin 6
Kế hoạch giáo dục Tin 7
Kế hoạch giáo dục Tin 8
Kế hoạch giáo dục Tin 9
Kế hoạch giáo dục Toán 6
Kế hoạch giáo dục Toán 7
Kế hoạch giáo dục Toán 8
Kế hoạch giáo dục Toán 9
Kế hoạch giáo dục thể chất 6
Kế hoạch giáo dục thể chất 7
Kế hoạch thể dục 8
Kế hoạch thể dục 9
Kế hoạch giáo dục Vật lí 8
Kế hoạch giáo dục Vật lí 9

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

Kế hoạch giáo dục Công nghệ 6
Kế hoạch giáo dục Công nghệ 7
Kế hoạch giáo dục Công nghệ 8
Kế hoạch giáo dục Công nghệ 9
Kế hoạch giáo dục Hoá học 8
Kế hoạch giáo dục Hoá học 9
Kế hoạch giáo dục KHTN 6
Kế hoạch giáo dục KHTN 7
Kế hoạch Hoạt động trãi nghiệm 7
Kế hoạch giáo dục Sinh học 8
Kế hoạch giáo dục Sinh học 9
Kế hoạch giáo dục Tin học 6
Kế hoạch giáo dục Tin học 7
Kế hoạch giáo dục Tin học 8
Kế hoạch giáo dục Tin học 9

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ LINH - NAM TRÀ MY
Địa chỉ: Trà Linh - Nam Trà My - Quảng Nam
Phát triển bới Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam